POLITIKA PRIVATNOSTI

POLITIKA PRIVATNOSTI

 1. PREDMET

Yason vebsajtom (u daljem tekstu “vebsajt“) upravlja doo Yason (u daljem tekstu “Yason”) i primenjive mere privatnosti i sigurnosti na vebsajtu su definisane i razvijene da garantuju da će se lične informacije koristiti u skladu sa lokalnim i internacionalnim propisima privatnosti i sigurnosti.

Kroz ovu izjavu predočava se kako Yason, direktno ili preko posrednika prikuplja i koristi lične informacije, na koji način ih deli, ko im ima pristup, ko može da ih promeni ili obriše.

Yason je svestan i pridržava se prava individua koja se tiču privatnosti ličnih informacija. Kao dokaz tome, Yason definiše izjavu kako bi osigurao potpuno pridržavanje privatnosti koje su u skladu sa temeljima kulture kompanije Yason. Sve lične informacije prikupljene preko vebsajta se koriste isključivo za ciljeve dole opisane.

 • Odgovornost za obradu podataka

Svaka lična informacija data ili prikupljena putem vebsajta biće obrađena od strane Yason zaposlenog. Lične informacije biće obrađene od strane Yason zaposlenih zaduženih da održavaju lične informacije prikupljene kroz vebsajt (uključujući i):
outsourcing osoblje koje održava vebsajt i dobavljače sličnih usluga.

Dodatno, Yason može zahtevati od provajdera da izvrše određene postupke u njegovo ime, prema instrukcijama koje će dobiti od Yason-a. Provajderi će obrađivati lične informacije kao obrađivači podataka, na primer: dobavljači marketinških usluga. Pri obavljanju ovih aktivnosti, Yason će postaviti pravila i uputstva za obradu ličnih podataka a sve u skladu sa ovom politikom privatnosti.

 1. Procedure za prikupljanje informacija

Yason prikuplja lične informacije korisnika putem vebsajta i to na nekoliko načina, kao na primer:
Registracijom na vebsajtu.
Kroz učešće u akcijama dostupnim na vebsajtu.
Kroz direktan kontakt sa korisnicima od strane zaposlenih u Yason-u.

 1. tipovi informacija koje se prikupljaju, svrha i procedure obrade

3.1 izvori ličnih informacija

Yason obrađuje različite tipove informacija prikupljene od strane korisnika:
informacije dobijene direktno od korisnika
informacije prikupljene kroz automatsko praćenje sistema koji se koriste na vebsajtu.

3.2 TIPOVI LIČNIH INFORMACIJA
Yason će prikupljati i obrađivati sledeće lične informacije korisnika:

 1. Informacije dobijene od korisnika tokom procesa registracije ili pri zaokruživanju porudžbine (na primer, ime i prezime, e-mail adresa, šifra i država) i druge informacije sadržane u bilo kojoj korespodenciji i zahtevima poslatih od strane korisnika. Takođe možemo pitati korisnike da nam pruže informacije ukoliko se dese problemi na našem vebsajtu.
 2. Informacije koje se tiču profila korisnika na društvenim mrežama, ukoliko su javne. Ako korisnik odluči da se uloguje putem aplikacije na društvenoj mreži ili da linkuje na istu.
 3. Informacije koje se tiču korišćenja vebsajta od strane korisnika.
 • 3 priroda pružanja ličnih informacija

Kada se od korisnika zahteva da pruže lične informacije, kao na primer registrovanje na vebsajt, Yason će ih obavestiti koje su informacije neophodne za registraciju a koje su opcionalne. Neuspešno pružanje informacija učiniće nemogućim podešavanje naloga (ime i prezime na primer). Pružanjem drugih informacija je potpuno opcionalno, i ukoliko se ne ostave neke od opcija koje nudi Yason biće ograničene ili onemogućene.

 1. Svrha procesuiranja informacija

Informacije koje prikupljamo, uključujući lične informacije, koriste se za sledeće:

-da se pruže usluge ili prisutnost za inicijativu i događaje dostupne na vebsajtu (na primer upravljanje procesa registracije i pristup nalozima, upravljanje nalozima);

– za tehničko upravljanje vebsajtom i njegove operativne funkcija (uključujući logistiku), uključujući rešavanje bilo kakvih tehničkih problema, statističkih analiza, testova i istraživanja;
Da spreči ili otkrije nezakonite aktivnosti ili zloupotrebu koja je štetna za naš vebsajt;
Da upravlja promocijama i konkursima
Da ispuni zahteve korisnika (na primer upravljanje zahtevima za informacije)
da komuniciramo sa korisnicima za svrhe povezane sa pružanjem usluga
da promovišemo Yason proizvode, usluge i brendove uključujući komunikacije i periodična ažuriranja (na primer kroz e-mail, newslettere i druge društvene mreže) koji se tiču Yason proizvoda, usluga, inicijativa, događaja koji su organizovani od strane ili u saradnji sa Yason-om.

 1. Opcija registracije i odjavljivanja

Kroz proces registracije ili nakon odjavljivanja, u slučaju neregistrovanih korisnika (gostiju), korisniku je omogućeno da se eksplicitno i otvoreno izjasni o tome da li prihvata da se njegovi podaci prikupe, procesuiraju i transferuju u skladu sa ovom politikom privatnosti, za svrhe marketinga uključujući primanje komunikacije i periodična ažuriranja ( na prime putem e-mail newslettera i kroz društvene mreže) koji se tiču Yason proizvoda, usluga, inicijativa i događaja organizovani od strane ili u saradnji sa Yason-om. Ukoliko korisnik prihvata procesuiranje njegovih/njenih podataka za svrhe marketinga, pomenute informacije mogu takođe biti procesuirane za svrhe sprovođenja, putem e-mail-a, statističkih analiza, anketa i marketinških istraživanja koji se tiču Yason proizvoda i usluga. Sa takvim pristankom mogu biti u svakom trenutku menjani (opcija izlaz) kroz pristupanje osobe njenom/njegovom profilu na Yason nalogu ili slanjem poruke ili kroz komunikaciju sa kontakt centrom.
Ukoliko korisnik koji prima e-mailove putem vebsajta želi opciju odjave od primanja komunikacija u budućnosti, korisnici mogu da prate instrukcije iz poruka ili proceduru opisanu iznad.

Yason potom izvršava opcije prijavljivanja i odjavljivanja primljenih zahteva, ali korsnici i dalje primaju komunikacije, ne više od 10 radnih dana nakon što je njihov zahtev procesiuriran.
6. Transfer i deljenje informacija

6.1 deljenje sa drugim kompanijama i grupama i sa trećim licima

Osim osoba i entiteta navedenih u sekciji 1.1, Yason može da deli lične informacije prikupljene direktno i indirektno od korisnika, i od strane Yason-a i od trećih strana (javnih lica, i osiguravajućih kuća) za usluge izvršavanja aktiivnosti targetiranih prema pružanju usluga definisanih ovom politikom privatnosti, uključujući otpremu proizvoda, upravljanjem tvrdnjama, analizom podataka pružanjem marketinške pomoći. Od svakog trećeg lica zahteva se da procesuju takve informacije u skladu sa primenjivim pravilima, takođe i kao kontrolor podataka.
Dodatno, informacije o korisniku mogu biti deljene sa trećim licima iz sledećih razloga:

Pri spajanju, akviziciji ili prodaji bilo kog dela kompanijskih
kao odgovor na postupak
pri prilagođavanju zahteva , kako bi se zaštitila sigurnost individualca, da se zaštite prava I vlasništvo Yason-a, uključujući potrebu da nadgledaju Uslovi korišćenja posmatrani, ometanje prevare ili siggurnosti ili tehničkih problema
da informiše biznis partnere za upotrebu vebsajta, grupne statistike ili u formatu koji ne otkriva identitet korisnika.

Korišćenje podataka od strane trećeg lica koji nisu deo Yason-a, koji nisu regulisani u ovoj politici privatnosti.

6.1.1 Vebsajt koristi plug-in-ove sa društvenih mreža sa dodacima najvažnijih društvenih mreža (facebook i twitter). Kada posećujete vebsajt podaci o pretraživanju mogu biti prosleđeni direktno do pomenutih društvenih mreža, čak i bez direktne interakcije korisnika. Korisnik je upoznat i slaže se da je funkcionisanje plug-in ova na društvenim mrežama upravljano direktno od strane kompanije koja upravlja odgovarajućem plug in-om. Kada korisnici koriste plug-in dostupan na vebsajtu (na primer uloguju se putem njihovih pristupnih šifri na društvenu mrežu, ili linkuju svoj Yason nalog do svog naloga na društvenoj mreži, kliknu na Facebook Like ili Share dugme), korisnikov pretraživač ustanovi direktnu konekciju između servera i te društvene mreže, što šalje sadržaj plug-in a direktno u korisnikov  pretraživač.

Yason stoga prima informacije koje se tiču korisnika, u skladu sa uslovima korišćenja i politikom privatnosti društvene mreže i mogu da dodaju informacije podacima o korisniku koji su već prikupljeni kroz sopstvene usluge. Ukoliko korisnik odluči da podeli informacije sa društvenih mreža, Yason će podeliti podatke sa njih u skladu sa preferencijama korisnika- Svaka informacija komunicirana putem društvenih mreža biće predmet politike privatnosti i uslova korišćenja te društvene mreže.

Kako bi se sprečila društvena mreža od prikupljanja ličnih informacija korisnika, proverite relevantne uslove na vebsajtu društvene mreže.

6.2 TransFer podataka van eu

Yason može transferovati podatke prikupljene kroz vebsajt kompanije Yason i trećih lica lociranih u drugim zemljama, čak i onim van Evropske Unija, kako bi se dopustilo da aktivnosti izlistane u Politici Privatnosti budu izvršene (na primer hosting servisi). Ako lične informacije budu transferovane u zemlje koje ne obezbeđuju isti nivo zaštite, u svakom lučaju adekvatan nivo zaštite (na primer u SAD), ili lične informacije, osiguravamo da se svaki kontakt sa dobavljačem usluge otpočinje specifičan stepen zaštite (uključujući egzekuciju Standardih klauzula ugovora odobrenih od strane evropske komisije) osim ako se ne oslanjaju na druge legalne teze o transferu ličnih informacija.

 1. ZAŠTITA I SIGURNOST INFORMACIJA

Yason preduzima korake da zaštiti podatke korisnika. Yason savetuje da je šifra jedan stepen zaštitnog mehanizima naloga, stoga su korisnici pozvani da koriste šifru dovoljno sigurnu i sačuvanu na sigurnom mestu, ograničavajući pristup na sopstvenim kompjuterima, pretraživačima kroz diskonektovanje nakon posete sajtu. Yason takođe nadgleda aktivnosti vebsajta da izbegne ne-autorizovanu cirkulaciju ličnih informacija. Dalje sistem zaštite za identifikovanje nezakonitih aktivnosti je u upotrebi. Yason koristi standardni SSL sistem da zaštiti poverljivost svojih ličnih informacija. Yason preduzima korake potrebne da zaštiti informacije dobijene od kupca. Sve lične informacije prikupljene čuvaju se na zaštićenim serverima na internim sistemima. Yason koristi adekvatne mere sigurnosti da zaštiti informacije od neautorizovanog pristupa i neautorizovane promene kao i cirkulaciju ili distribuciju podataka. Da spreči neautorizovan pristup, da zaštiti preciznost podataka i garantuje ispravnu upotrebu informacija, Yason koristi adekvatne fizičke, elektronske i upravljačke procedure da osigura i zaštiti informacije i podatke sačuvane u svom sistemu.

Iako nijedan kompjuterski sistem nije u potpunosti siguran, Yason veruje da mere koje implementira smanjuju mogućnost problema sigurnosti na odgovarajući nivo za tip podataka uključen.

 1. SKLADIŠTENJE I BRISANJE INFORMACIJA

Yason pristupa, koristi, procesuje i skladišti lične informacije sakupljene za svrhe opisane u dokumentu i u skladu sa pristankom iskazanim od strane korisnika. Posebno, Yason čuva lične informacije u skladu sa:
Svrhom zbog koje su prikupljane
Pristankom primljenim od korisnika
lokalnim ii internacionalnim propisima.

Lične informacije se čuvaju i brišu u skladu sa Yason politikom sigurnosti u vremenu neophodnom da izvrše svrhu zbog koje je podatak i prikupljen i dalje obrađvan uključujući i period retencije potreban pod primenjivom legalizacijom (na primer izostavljena računovodstvena dokumentacija).

Korisnik može zahtevati brisanje njegovih/njenih podataka i naloga uopšte, u tom sličaju, Yason će zadovoljiti zahtev korisnika, I nadalje, Yason nije obavezan da u skladu sa primenjivim zakonom zadrži takve lične informacije.

 1. Korisnička prava prema ličnim informacijamaBez predrasuda prema drugim pravima postavljenim u srpskom zakonu o zaštiti podataka o ličnosti, Yason nudi alate korisnicama da ažuriraju ili isprave lične informacije koje su dali o sebi. Svaki registrovan korisnik može da pristupi svojim informacijama i da ih ažurira. Korisnicima je takođe omogućeno da isprave i ažuriraju svoja podešavanja o tome kako žele da primaju e-mailove i druge forme komunikacije od strane Yason-a. Korisnici takođe mogu da zahtevaju da njihove informacije na nalogu budu obrisane.
  Prema zakonu o zaštiti podataka o ličnosti, korisnik ima određena prava, uključujući pravo da dobiti potvrdu u svako doba o tome da li žele da zadrže svoje informacije, da budu informisani o takvim informacijama i njihovom poreklu, da provere tačnost i ažuriranje, i da zahtevaju da njihove informacije budu nadopunjavane i ispravljane. Korisnik je takođe ovlašćen da zahteva da obrađivani podaci u slučaju zloupotrebe budu obrisani, sakrivenog identiteta ili blokirani,I da budu objekat obrade ovih informacija zbog legitimnih razloga.

U slučaju da se ova pravila I zahtevi informacija o korisnicima podataka koje čuvamo, možete pisati na e-mail adresu office@yason.rs. Yason će odgovoriti u razumnom vremenskom periodu, nakon verifikacije identiteta osobe koja piše.

 1. KONTAKT INFORMACIJE

Ukoliko korisnici imaju pitanja ili komentare na ovu Izjavu mogu nas kontaktirati na sledeću e-mail adresu: office@yason.rs .

 1. PROMENE USLOVA KORIŠĆENJA

Ova politika privatnosti može se menjati, stoga preporučujemo da je redovno proveravate. Ukoliko Yason promeni dokument i smatra da su izmene od velike važnosti, korisnici će biti obavešteni putem vebsajta.

 1. LINKOVI DO DRUGIH VEBSAJTOVA

Ova politika privatnosti važi samo za vebsajt „www.yason.rs“. Ona ne važi za vebsajtove koje su povezane sa ovim vebsajtom. Ukoliko naš vebsajt sadrži linkove za stranice drugih ponuđača ili pružalaca sadržaja, onda su oni kao takvi u tekstu jasno označeni.  Molimo da na povezanim veb lokacijama obratite pažnju na zasebno navedene napomene o zaštiti podataka koje se odnose na sakupljanje, obradu i korišćenje ličnih podataka.

 1. KONTROLOR PODATAKA

Kontrolor podataka je Yason doo, kompanija registrovana na adresu Stratimirovićeva 1 Novi Sad.